สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

05

 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ (สนพ.อุตรดิตถ์)จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2561 สาขา การทำศิลปประดิษฐ์ ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โดยมีนายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอตรอน เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และความมั่นคงในชีวิต ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2561ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โดยมีผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เข้ารับการฝึกอาชีพในครั้งนี้ จำนวน 60 คน ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เห็นชอบหลักการแนวทางการจัดประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล กระทรวงแรงงาน จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยที่ได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับการช่วยเหลือและเข้าถึงมาตรการแห่งรัฐเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนระยะที่ 2 ต่อจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งจะช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพและสามารถปฏิบัติงาน สร้างรายได้อันจะนำไปสู่การก้าวพ้นความยากจนอย่างยั่งยืนต่อไป  –  ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.