โครงการส่งเสริมการพัฒนา ผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง

16

 

โครงการส่งเสริมการพัฒนา ผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง 

    เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น ณ  ห้องอยุธยาชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก 
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พีรธร บุญยรัตพันธ์ รองอธิการบดี ในนามของประธานกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง กล่าววัตถุประสงค์ และ ได้รับเกียรติจาก นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้เป็นเกียรติในการเป็นประธานกล่าวเปิดงาน 
ซึ่งในการจัดอบรมในครั้งนี้ ผู้จัดได้แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่กลุ่มอาหารจำนวน 50 ธุรกิจกลุ่มเครื่องสำอางจำนวน 29 ธุรกิจและกลุ่มหัตถกรรมจำนวน 23 ธุรกิจรวมทั้งสิ้น 100 ธุรกิจจำนวนผู้เข้าอบรม 150 คนโดยเป็นผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วในเขตภาคเหนือตอนล่างได้แก่พิษณุโลกตากเพชรบูรณ์สุโขทัยอุตรดิตถ์นครสวรรค์อุทัยธานีกำแพงเพชรและพิจิตรโดยจัดในระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายนพ. ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น 3 วัน โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้หน่วยบ่มเพาะพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้งานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้หน่วยบ่มเพาะในสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นได้ช่วยพัฒนาทักษะเชิงลึกและภูมิปัญญาให้กับผู้ประกอบการส่งเสริมให้ทายาทผู้ประกอบการโครงการ OTOP ที่สนใจประกอบธุรกิจได้รับการพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการส่งเสริมประชาชนและผู้ประกอบการโครงการ OTOP ในชุมชนท้องถิ่นได้เรียนรู้ทักษะการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาขึ้นเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันศึกษาในท้องถิ่นกับผู้ประกอบการโครงการ OTOP  / ทีมข่าวพิดโลกนิวส์  รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.