องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ

10

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561
เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ. ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 โดยนายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชลิต ธนวัฒน์ รองนายก

 

11

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายไพบูลย์ วิรบุตร์ รองนายกองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมชาย ไชยพันธุ์ เลขานุการนายกองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ทำการมอบชุดตรวจสารเสพติด จากปัสสาวะในกลุ่มเสี่ยงของประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 42,200 ชุด ทำการมอบให้กับเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 20,000 ชุด โดยมีนายสมยศ โยธินกิจโกศล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้รับมอบ รวมเป็นงบประมาณในการจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติดฯ ทั้งสิ้น 651,000.- บาท (หกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

 

09

 

นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด นับได้ว่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งแม้ว่าหน่วยงานทุกภาคส่วน จะได้พยายามเร่งระดมสรรพกำลังด้านต่างๆ ในการดำเนินการป้องปันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจังแต่ปัญหายาเสพติดในปัจจุบันก็ยังไม่ลดน้อยถอยลงไป ดังนั้นในฐานะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ (ศอ.ปส.จ.อต.) ในการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง โดยการตรวจสารเสพติด จากปัสสาวะในกลุ่มเสี่ยงของประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้หมดสิ้นจากบ้านเมืองของเราต่อไป  –  ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.