อบจ.พิษณุโลก จับมือตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนพิทักษ์ไทย

19

 

อบจ.พิษณุโลก จับมือตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนพิทักษ์ไทย
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสุวิมล ปราบศรีภูมิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก นายเชาวลิต บุญก่อ นายวรชาติ ศุภกิจเจริญ และนายปกรณ์ หงษ์วิเศษ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอบางระกำ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนพิทักษ์ไทย ระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก โดยมี พล.ต.ต.ถาวร แสงฤทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้ปัจจุบันมีภัยอันตรายรูปแบบต่างๆ ที่เข้ามากระทบต่อการพัฒนาการดังกล่าวของเด็กหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรม ยาเสพติด อบายมุข การพนัน สื่อโซเชียลที่ไม่เหมาะสมหรือหลอกลวงไปในทางไม่ดี หรือการสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลที่เป็นความผิดกฎหมายโดยที่เด็กและเยาวชนไม่ทราบหรือรู้เท่าไม่ถึงกาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพิ่มพูนความรู้นอกตำราเรียน รู้จักป้องกันและหาวิธีหลีกเลี่ยงภัยอันตรายต่างๆ และเป็นพลเมืองที่ดี มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รู้รักสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักความเสียสละช่วยเหลือผู้อื่น ตลอดจนมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความกตัญญูต่อบิดามารดา บุพการีและครอบครัว พร้อมกันนี้มีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่สนับสนุนโครงการฝึกอบรมเยาวชนพิทักษ์ไทย
โดยในการดำเนินโครงการฝึกอบรมครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, 6 ของโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 ของโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา รวมทั้งสิ้น 393 คน เข้าร่วมโครงการ และได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรของกองบัญชาการตำรวจนครบาล ซึ่งมีการฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากว่า 370 รุ่น ตั้งแต่ปี 2519 หรือกว่า 40 ปี จนได้รับรางวัลโครงการดีเด่นแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ.2555 และมีข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกและครูจากทั้งสองโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการร่วมเป็นครูพี่เลี้ยงให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ภายในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวมีคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 สมาคมแม่บ้านตำรวจ คณะกรรมการติดตามการบริหารงานตำรวจ ผู้บริหารโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา และโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ ผู้กำกับการสถานีตำรวจ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและแขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก.

Comments

comments

Comments are closed.