เชียงราย..ส่งเสริมเครื่องประดับและผ้าทอกระตุ้นแฟชั่นล้านนาสู่สากล

08

 

เชียงราย..ส่งเสริมเครื่องประดับและผ้าทอกระตุ้นแฟชั่นล้านนาสู่สากล

           อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และแฟชั่นของไทย เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญ อย่างยิ่ง
ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย การแข่งขันของสิ่งทอ ในตลาดโลกเพิ่มขึ้น หลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ในขณะที่จังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และจังหวัดน่าน เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและผ้าทอ ที่มีศิลปวัฒนธรรมในเรื่องการแต่งกาย ที่เป็นเอกลักษณ์ มีความเป็นมาที่ยาวนานและทรงคุณค่าแก่การอนุรักษ์ ในวันนี้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและผ้าทอ” เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและผ้าทอ ให้กับผู้ประกอบการและนักศึกษาของทั้ง 4 จังหวัด โดยจัดอบรมด้านแฟชั่น 
การตัดเย็บ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างนักออกแบบอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก ให้สามารถ
ใช้กระบวนการออกแบบเชิงสร้างสรรค์มาพัฒนา ด้วยการปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์

          นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การนำศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
วิถีชีวิตของล้านนาตะวันออก มาต่อยอดใสการพัฒนาเครื่องประดับและผ้าทอ โดยผสมผสานด้วยการเล่าเรื่องนำเสนอความเป็นตัวตนของแต่ละพื้นที่ สู่การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามกระแสความต้องการของตลาดและเทคโนโลยีใหม่ จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นที่ต้องการของผู้ซื้อ และนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ และกระตุ้นเศรษฐกิจด้านวัฒนธรรม
การแต่งกายล้านนาอีกด้วย

******************

ณฐมน แก้วพิทูล/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

14 มิถุนายน 2561

Comments

comments

Comments are closed.