เทศบาลนครพิษณุโลกจัดกิจกรรมรณรงค์ประชารัฐร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก

13

 

เทศบาลนครพิษณุโลกจัดกิจกรรมรณรงค์ประชารัฐร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่หอประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม เทศบาลนครพิษณุโลกร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก วัดศรีวิสุทธาราม และโรงเรียนศรีวิสุทธาราม จัดกิจกรรมรณรงค์ประชารัฐร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก เพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชน หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน วัด และสถาบันการศึกษาทุกแห่ง โดยดำเนินการในพื้นที่ชุมชนทั้ง 4 โซนของเทศบาลนครพิษณุโลกพร้อมกัน
นายสมเกียรติ แสงสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า สืบเนื่องจากโรคไข้เลือดออกยังคงเป็นหนึ่งในปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ โดยพบการระบาดของโรคไข้เลือดออกทุกปี และในปี 2560 ที่ผ่านมา จังหวัดพิษณุโลกพบอัตราป่ายเป็นลำดับที่ 30ของประเทศ มีจำนวนผู้ป่วยรวมทั้งหมด 609 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 70.11 ต่อแสนประชากร โดยพบเป็นผู้ป่วยในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกจำนวน 46 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 42.79 ต่อแสนประชากร
ทั้งนี้ในปี 2561 มีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดอย่างต่อเนื่อง การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกต้องใช้กลวิธีต่างๆทั้งกายภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพ และกรณีเกิดโรคต้องควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดในวงกว้าง โดยเราได้นำหมายเตือนภัยไข้เลือดออกมาใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบความเสี่ยงและสามารถดูแลตนเองบุตรหลานได้อย่างถูกต้อง และสิ่งสำคัญที่สุดในการป้องกันควบคุมโรค คือ ความตระหนักในเรื่องที่สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงความเสี่ยง และข้อควรปฏิบัติในกรณีเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ผ่านหอกระจายข่าวชุมชน และหมายเตือนภัยไข้เลือดออก รวมทั้งต้องป้องกันการเกิดโรคตามมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ดังนี้ เก็บบ้าน คือ เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง โล่ง ไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บขยะ คือ เก็บขยะเศษภาชนะที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ เก็บน้ำ คือ ปิดให้มิดชิด ไม่ให้ยุงลายวางไข่ ภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้ให้ปล่อยน้ำทิ้ง หรือเปลี่ยนน้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์

Comments

comments

Comments are closed.