ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 17 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในและนอกเขตบางระกำโมเดล จังหวัดพิษณุโลก

20

 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 17 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในและนอกเขตบางระกำโมเดล จังหวัดพิษณุโลก ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลากของแม่น้ำยม

     เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561  ที่ห้องประชุมเทศบาลบางระกำเมืองใหม่ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 17 พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในและนอกเขตบางระกำโมเดล จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ นายจิตติศักดิ์ ศรีปัญญา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งหัวหน้าส่วน/ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรทั้งในและนอกเขตบางระกำโมเดล ในพื้นที่ลุ่มต่ำของแม่น้ำยมในเขต ต.บางระกำ ต.ชุมแสงสงคราม ต.ท่านางงาม และต.วังอิทก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ซึ่ง เป็นกลุ่มที่เสียสละพื้นที่เป็นทุ่งรับน้ำเพื่อชะลอน้ำใน ฤดูน้ำหลาก กว่า150,000 ไร่ ได้รับผลกระทบจากรายได้ที่ขาดหายไปในช่วงน้ำหลาก ถึงแม้จะมีรายได้จากการทำการประมงและแปรรูปสัตว์น้ำที่จับได้ แต่รายได้ก็ไม่เพียงพอ เนื่องจากในช่วงเวลาที่สามารถจับสัตว์น้ำได้ ราคาสัตว์น้ำตกต่ำ เพราะปริมาณปลามากจนล้นความต้องการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น จึงได้ร่วมกันหารือเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาอาชีพทำการประมงช่วงน้ำหลากให้เกิดรายได้ที่มากขึ้นและมีความยั่งยืน ในระยะยาว โดยมีข้อสรุปดังนี้ 1. ให้ผู้ตรวจราชการกรมประมง จัดทีมเจ้าหน้าที่ประมงเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมเกี่ยวกับด้านประมง ทั้งการจับสัตว์น้ำ การแปรรูป แหล่งจำหน่าย ในพื้นที่เป้าหมาย และเชื่อมโยงข้อมูลกำหนดแนวทางการพัฒนาที่มีความเป็นไปได้ ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน โดยจะมีการพิจารณาร่วมกันในครั้งต่อไป โดยขอให้เกษตรกรให้ความร่วมมือในการ ให้ข้อมูลให้ละเอียดที่สุด และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อื่นในจังหวัด ให้ความร่วมมือ เมื่อมีการร้องขอจากทีมเก็บข้อมูลด้วย 2. ผู้ตรวจราชการฯ เข้าพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อหารือในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อดำเนินการในแนวทางที่ได้กำหนดไว้ จากนั้น ท่านผู้ตรวจราชการฯ ได้ติดตามเยี่ยมเยียนการดำเนินการโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพการเกษตร ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนที่รับผิดชอบโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร รุ่นที่ 1 ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ และได้มอบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 50 ราย ในโอกาสนี้ด้วย

Comments

comments

Comments are closed.