อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาระบบวิชาการพัสดุ

13

 

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาระบบวิชาการพัสดุ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และการลงระบบ e-GP” ให้แก่บุคลากรในสังกัด
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาระบบวิชาการพัสดุ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงระบบ e-GP” ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมพระนเรศวร อาคาร 2 ชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางสมพบ คงเทศน์ ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อลดความผิดพลาดในการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ก่อให้เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้และเข้าใจแนวทางปฏิบัติด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement Systerm : e-GP) ได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานในระบบเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดการพัสดุภาครัฐ ตามแนวทางและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องและสามารถนำไปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะประสบการณ์ ระหว่างการอบรมและได้ซักถามวิทยากรซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
โดยในการอบรมครั้งนี้มีข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 127 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางรัชนีวรรณ ประดิษฐ์ และนายโกสินทร์ จรรยา นักวิชาการคลังชำนาญการ จากสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง , ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 , วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับหน่วยงานภาครัฐและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนสำหรับหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งหวังเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานต่อไป.

Comments

comments

Comments are closed.