อบจ.พิษณุโลก ร่วมหารือกับ สปข. 4 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตฯ

08

 

อบจ.พิษณุโลก ร่วมหารือกับ สปข. 4 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตฯ

    วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมสุพรรณกัลยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายอาคม ตรีเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางวิมล วาจาสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ร่วมกับ นางสาวพรรณี สัสดีแพง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก นายนุกูล นาคคชฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ นางทองม้วน พันธุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข และนายสรรเพ็ชญ์ อินทะพันธุ์ ประธานกลุ่มจิตอาสาพิษณุโลก โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตฯ เพื่อร่วมกันวางแผนประชาสัมพันธ์โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตฯ ซึ่งเป็นโครงการในลักษณะการบูรณาการร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบจิตอาสา จังหวัดละ 1 แห่ง ทั่วประเทศ โดยจังหวัดพิษณุโลก ได้เสนอคลองสมอแข ตั้งอยู่หมู่ 4 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ตำบลสมอแข ตำบลวังพิกุล และตำบลวังทอง มีความยาวประมาณ 1,750 เมตร กว้าง 20-40 เมตร เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการและได้เลือกชุมชนสมอแขเป็นชุมชนต้นแบบของโครงการ โดยจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงห่วงใยถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนสำคัญและทรงมีพระราชปณิธานที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง พร้อมทั้งสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า.

Comments

comments

Comments are closed.