การชี้แจงข้อเท็จจริง การก่อสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

21

 

การชี้แจงข้อเท็จจริง การก่อสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น ณ ลานกาแฟ Coffee patio กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ ๓ พร้อมด้วย นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกัน ชี้แจงข้อเท็จจริงการก่อสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
การอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่พระราชวังจันทน์ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๓ โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือกันอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานพระราชวังจันทน์ และพื้นที่โดยรอบ โดยมีกรมศิลปากร มูลนิธิเย็นศิระเพราะพระบริบาล กองทัพภาคที่ ๓ และ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ เมื่อวันที่
๒๕ มกราคม ๒๕๕๓ มีจังหวัดพิษณุโลกโดยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นพยานในการลงนาม ทั้งนี้ บริษัท ปตท. ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๗๒ ล้านบาท สำหรับการพัฒนาพื้นที่โบราณสถาน จำนวน ๑๐ แผนงาน ปัจจุบันได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อมาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการกำกับดูแลการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์ และศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ประกอบด้วย ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ผู้แทนกองทัพภาคที่ ๓/มูลนิธิเย็นศิระ
เพราะพระบริบาล กรมศิลปากร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศิษย์เก่าโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อจัดทำแผนแม่บท
ในการพัฒนาพระราชวังจันทน์ ได้กำหนดแผนงานโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่โบราณสถานพระราชวังจันทน์ จำนวน ๑๓ แผนงาน ดังนี้
๑. การก่อสร้างพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์
๒. การสร้างหอพระบริเวณสระสองห้อง
๓. การปรับปรุงอาคารอนุรักษ์ ๑
๔. การปรับปรุงอาคารอนุรักษ์ ๒
๕. การสร้างลานจอดรถ
๖. ประตูทางเข้า
๗. การก่อสร้างป้ายทางเข้า
๘. การสร้างเส้นทางจักรยาน
๙. การปรับปรุงอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์ฯ ภายนอกและการจัดแสดงนิทรรศการภายใน
๑๐. ป้ายโบราณสถาน
๑๑. การสร้างร้านจำหน่ายสินค้า
๑๒. การสร้างห้องน้ำ
๑๓. การปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบบริเวณโบราณสถานพระราชวังจันทน์
สำหรับการสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (หลังใหม่) เป็น ๑ ใน ๑๓ แผนงาน นั้น
โดยมีแนวความคิดจะทำการก่อสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (หลังใหม่) ที่มีความสวยงาม
มีสิ่งอำนวยความสะดวก ให้กับผู้ที่มาสักการะได้ ทุกเพศทุกวัย รวมถึงผู้พิการ เนื่องจากศาลสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช (หลังเดิม ) มีพื้นที่สักการะน้อยคับแคบ คณะกรรมการได้มีการร่วมกันพิจารณาแบบ และมีการกำหนดแผนงาน ในการปรับภูมิทัศน์โดยรอบ ซึ่งในแผนงานนั้น ไม่มีการรื้อศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (หลังเดิม) การปรับภูมิทัศน์ได้ออกแบบให้มีความสอดคล้องสวยงามระหว่างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (หลังเดิม) กับศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (หลังใหม่) ซึ่งอยู่ในแผนงานที่ ๑๓
โดยการกำหนดแบบของศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (หลังใหม่) คณะกรรมการได้มีความคิดเห็นว่า ควรมีการสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จึงได้ใช้โอกาสในการจัดกิจกรรมเปิดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่โบราณสถานพระราชวังจันทน์ เมื่อวันที่
๒ เม.ย. ๒๕๕๘ จัดทำประชามติ
สรุปผลการสำรวจแบ่งตามกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มเห็นด้วย ดังนี้
– อายุ ๑๕ – ๓๐ ปี : เห็นควรให้ดำเนินการสร้างและพัฒนาต่อไป เพื่อจะได้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ
– อายุ ๓๑ – ๕๐ ปี : เห็นควรให้ดำเนินการสร้างและพัฒนาต่อไป โดยขอให้ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นมากขึ้น ขอให้มีลานจอดรถที่เพียงพอ มีแสงสว่างที่เพียงพอสำหรับการจัดกิจกรรมในเวลากลางคืน ซึ่งนอกจากจะทำให้มีความสะดวกมากขึ้นแล้วยังทำให้เกิดความสง่างามมากขึ้นด้วย
– อายุ ๕๑ ปี ขึ้นไป : เห็นควรให้ดำเนินการสร้างและพัฒนาต่อไป โดยขอให้ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งหมด เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ ขอให้ออกแบบอาคารแบบย้อนยุค และ เมื่อดำเนินการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้มีผู้ที่รับผิดชอบสถานที่อย่างชัดเจน
จากนั้น คณะกรรมการอำนวยการกำกับดูแลการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์ และศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ได้มีหนังสือถึงกรมศิลปากรเพื่อเข้าดำเนินการตามโครงการ
๑๓ แผนงาน ซึ่งกรมศิลปากรมีหนังสือตอบกลับให้ดำเนินการได้ โดยมีเงื่อนไขว่า หากคณะกรรมการมีความประสงค์จะก่อสร้างอาคารใหม่ อนุญาตให้ก่อสร้างได้โดยให้อยู่ในพื้นที่ขอบเขตลานที่มีอยู่เดิม และจัดส่งรูปแบบรายการให้กรมศิลปากรพิจารณาอนุญาตอีกครั้ง
คณะกรรมการอำนวยการกำกับดูแลการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์ และ
ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ได้เสนอแบบการก่อสร้างไปยังกรมศิลปากร และมีการปรับแก้รูปแบบมาโดยตลอด จนกระทั่งล่าสุด อธิบดีกรมศิลปากรได้มาตรวจ
โดยขอแก้ไขปรับแบบโดยตัดปรางค์ออก และลดขนาดความยาวของตัวศาลลง เนื่องจากด้านซ้ายด้านขวา จะไปชนกับกำแพงแก้ว ซึ่งทุกครั้งที่มีการปรับแก้จะมีคณะกรรมการวิชาการเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานของสำนักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากรเป็นผู้พิจารณาแบบ โดยล่าสุดแบบที่สร้างปัจจุบัน ได้รับการปรับแก้ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน และได้รับอนุมัติแบบโดย นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ทางคณะกรรมการอำนวยการกำกับดูแลการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์ และศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ได้มีหนังสือขออนุญาตเข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่โบราณสถานพระราชวังจันทน์ และกรมศิลปากรมีหนังสืออนุญาตให้เข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่โบราณสถานพระราชวังจันทน์ได้
ปัจจุบันโครงสร้างหลักของศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในส่วนที่ กองทัพภาคที่ ๓ ดำเนินการจากงบบริจาค ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย สำหรับงานประดับตกแต่งศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยใช้งบประมาณตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โครงการพัฒนาศักยภาพท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ เป็นการดำเนินการของจังหวัดพิษณุโลก โดยกรมศิลปากร (สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย)
สำหรับการดูแลมูลนิธิพระราชวังจันทน์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้มีองค์กรจัดหาทุนทรัพย์สำหรับการกุศล รวมถึงสนับสนุนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่โบราณสถานพระราชวังจันทน์ อันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม อีกทั้งพื้นที่พระราชวังจันทน์อยู่ในเขตปกครองของจังหวัดพิษณุโลก มีการใช้งบประมาณของจังหวัดในการปรับปรุง และให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาวพิษณุโลก ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพระราชวังจันทน์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ได้มีมติ ให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานกรรมการมูลนิธิ โดยตำแหน่ง  / ทีมข่าวพิดโลกนิวส์  รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.