รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 เปิดโครงการครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน รุ่นที่ 2 ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก

41

 

รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 เปิดโครงการครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน รุ่นที่ 2 ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก

      เช้าวันนี้ ( 21 มิ.ย.61 ) ที่ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นางกาญจนา  สิงห์ไฝแก้ว รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 เป็นประธานเปิดโครงการครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน รุ่นที่ 2 โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพิษณุโลก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก คณะผู้พิพากษา และคณะผู้พิพากษาสมทบ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้

    สำหรับโครงการครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน รุ่นที่ 2 ในครั้งนี้ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกจัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 20 – 26 มิถุนายน 2561 รวมระยะเวลา 6 คืน 7 วัน โดยมีเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการจำนวน 42 คน และผู้ปกครองของเด็กและเยาวชน อีกจำนวน 42 คน รวม 84 คน

     นางกาญจนา  สิงห์ไฝแก้ว รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 กล่าวว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวมีภารกิจที่สำคัญในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดให้กลับตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ที่ผ่านมาพบว่าปัญหาเด็กและเยาวชนเกิดจากหลายสาเหตุ ที่ทับซ้อนกันไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัว ซึ่งส่งผลให้การเลี้ยงดูบุตรหลานไม่เหมาะสมตามวัย ทำให้เด้กและเยาวชนไม่มีเกราะป้องกันชีวิต ปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาสังคมยุคดิจิทัล ที่ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงได้ง่าย เด็กและเยาวชนถูกยั่ววนจากสื่อโซเชียลที่ไม่เหมาะสม ด้วยความอ่อนด้อยและขาดประสบการณ์ชีวิต รู้ไม่เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมทำให้ถูกชักนำไปกระทำผิดและตกเป็นทาสของยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น  ดังนั้นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกจึงได้จัดโครงการครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน ขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ สร้างกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ให้เป็นภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชน ปลูกฝังคุณธรรม สร้างความตระหนักรู้รับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว ปลุกจิตสำนึกความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้แก่เด็กและเยาวชนของประเทศชาติต่อไป

Comments

comments

Comments are closed.