อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุ 24 ชั่วโมง

05

 

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุ 24 ชั่วโมง
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมทบทวนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2561 ณ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (หลังใหม่) กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายธวัชชัย พึ่งสมบัติ ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดการฝึกอบรม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 53 คน ได้มีความรู้และใช้เครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปฏิบัติงานไว้เตรียมความพร้อมเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นและได้รู้หน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเกิดความปลอดภัยกับตัวเองในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็ว เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในเขตจังหวัดพิษณุโลก และมีความพร้อมที่จะเผชิญเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง
สำหรับในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณเขต 9 พิษณุโลกและองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งแบ่งการฝึกอบรมออกเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยในภาคทฤษฎีนั้นจะมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่อจากนั้นจะมีการฝึกปฏิบัติการวิ่งสายดับเพลิง, การสวมข้อต่อ, การส่งข้อต่อ, การวิ่งแผนดับเพลิง, ฝึกปฏิบัติเทคนิคการดับเพลิงขั้นต้นจากเชื้อเพลิงประเภทไฟ A,B, ฝึกปฏิบัติบุคคลท่ามือเปล่า ระเบียบแถว, ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย, ฝึกปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในกรณีดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลาก, ฝึกปฏิบัติเทคนิคการค้นหาผู้ประสบภัยในอาคาร, ฝึกปฏิบัติเทคนิคการดับเพลิงในอาคาร, ฝึกปฏิบัติการดับเพลิงในอาคารและเชื้อเพลิงที่เกิดจากของเหลว และฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำ.

Comments

comments

Comments are closed.