อบจ.พิษณุโลก ร่วมอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการบริการสาธารณะและเลือกตั้งนายกสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทยคนใหม่

18

 

อบจ.พิษณุโลก ร่วมอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการบริการสาธารณะและเลือกตั้งนายกสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทยคนใหม่
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ และอุปนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายอาคม ตรีเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดในการบริการสาธารณะและประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร โดยมี นายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนา ซึ่งในการอบรมสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด, ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมทั้งมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายการบริหารจัดการศึกษาของท้องถิ่น” โดย นายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการบรรยายหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกมิติ” โดยวิทยากรจากกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น, “การขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเพื่อสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น” โดย นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นอกจากนี้ยังมีการซักซ้อมความเข้าใจโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิต โดยวิทยากรจากสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และการทำบันทึกข้อตกลง “เสริมสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดสู่ไทยแลนด์ 4.0” ระหว่างสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ต่อจากนั้นร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ครั้งที่2/2561 โดยมีระเบียบวาระสำคัญคือ การเลือกตั้งนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยคนใหม่แทน นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งลง และแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหัดแห่งประเทศไทยชุดใหม่ ตามระเบียบและข้อบังคับของสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย โดยที่ประชุมได้เสนอชื่อ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เพื่อดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยคนใหม่ ภายหลังการประชุมมีการมอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยคนใหม่.

Comments

comments

Comments are closed.