อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

25

 

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 พร้อมทั้งรับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จาก นายบำรุง รื่นบันเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธี และมี นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน ปลัดจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ทั้งนี้สืบเนื่องจากมติการประชุมสมัชชาใหญ่ องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน โดยให้หน่วยงาน องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการรวมพลังสร้างกระแสของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง รัฐบาลจึงกำหนดให้มีกลไกลขับเคลื่อนในระดับพื้นที่บูรณาการ หมู่บ้าน/ชุมชน ชุมชนเข้มแข็ง หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน สถานศึกษา องค์กร เยาวชน ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน (ศอ.ป.ส.ย.) องค์กรศาสนา กลุ่มจิตอาสา/อาสาสมัคร เครือข่ายสภาเกษตรกร สถานประกอบการ หน่วยงานราชการและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน บูรณาการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และร่วมปลุกกระแสแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดด้วยการสวมเสื้อสีขาว โดยในปีนี้ดำเนินการกิจกรรมตามกรอบและคำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ภายในงานมีกิจกรรมการเดินรณรงค์แสดงพลังต่อต้านยาเสพติดของทุกภาคส่วน, การแสดงของชมรมทูบีนัมเบอร์วัน, การมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก, การมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส.ดีเด่น (โครงการสถานศึกษาสีขาวฯ) , การมอบเกียรติบัตรให้แก่หมู่บ้านต้นแบบที่มีผลงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น, มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่มีผลงานดีเด่นจำนวน 60 คน, การมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.), การมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน (โรงงานสีขาว)ฉ จำนวน 40 แห่ง , การจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด และนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมทั้งมีการกล่าวคำปฏิญาณ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โดยมีประชาชนทุกหมู่เหล่า ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประสานพลังแผ่นดิน อาสาสมัครต่างๆ เจ้าของกิจการ พนักงาน ลูกจ้างสถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 1,400 คน .

Comments

comments

Comments are closed.