อบจ.พิษณุโลก ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เสริมสร้างศักยภาพผู้นำท้องถิ่น ยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0″

36

 

อบจ.พิษณุโลก ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เสริมสร้างศักยภาพผู้นำท้องถิ่น ยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0″
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร จีนด้วง นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายเชาวฤธิ์ ฉายะกูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เสริมสร้างศักยภาพผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0″ ณ ห้องประชุมปางอุบล โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกโดยมี นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมฯ และมี ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม และเสียสละเพื่อส่วนรวม ตลอดจนเพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางในการเสริมสร้างความรักความสามัคคี ความร่วมมือและความเข้มแข็งของชุมชน โดยในโครงการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยายเรื่อง “ผู้นำยุคใหม่กับการจัดการนวัตกรรมท้องถิ่น” พร้อมทั้งมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” โดย อาจารย์ชลัท ประเทืองรัตนา สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า เป็นวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม.

Comments

comments

Comments are closed.