อบจ.พิษณุโลก ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE

03

 

อบจ.พิษณุโลก ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภทรักษามาตรฐานต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 1 ระดับประเทศ ปี 2561
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการประกวดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประเภทรักษามาตรฐานต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 1 ระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ ประกอบด้วย นพ.มล.สมชาย จักรพันธุ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต อดีตอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และนายกิตติ สุทธิจิตไพศาล ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผล การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินผลการประกวดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิษณุโลก ต่อคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เพื่อประกอบการพิจารณา นอกจากนี้มีกิจกรรมการจัดบูธนิทรรศการผลงานของเครือข่าย จำนวน 12 บูธ การร้องเพลง เป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด โดยแกนนำและสมาชิก TO BE NUMBER ONE พร้อมทั้งมีการแสดง TO BE NUMBER ONE DANCERCISE
ทั้งนี้สำหรับจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการป้องกันและต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง และยังคงมุ่งมั่นดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการฯ เพื่อเป็นกลยุทธ์หลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประกอบกับรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติให้พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พร้อมทั้งได้ขับเคลื่อนจังหวัดให้มุ่งไปสู่ “พิษณุโลกเมืองบริการสี่แยกอินโดจีน บนฐานการบูรณาการเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสังคมมั่นคง” และมุ่งสู่การเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชร ตามวิสัยทัศน์ “พิษณุโลกเมืองคนดี TO BE NUMBER ONE เยาวชน เก่ง ดี มีสุข เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” มีเป้าหมายเพื่อให้เยาวชนจังหวัดพิษณุโลก ปลอดภัยจากยาเสพติด เป็นเยาวชนที่เป็นต้นแบบ เก่งดี มีสุข เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด.

Comments

comments

Comments are closed.