ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ตำบลจัดการสุขภาพดีเด่นจังหวัด

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

 

ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ตำบลจัดการสุขภาพดีเด่นจังหวัด ส่วนโรงเรียนสุขบัญญัติดีเด่นระดับจังหวัด โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา

นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่า การดำเนินงานสาธารณสุขในปัจจุบันมีความจำเป็นต้องจัดการกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อสุขภาพมากมายไม่เฉพาะการบริการด้านสุขภาพเท่านั้นแนวคิดตำบลจัดการสุขภาพและการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนด้วยสุขบัญญัติแห่งชาติ จึงเป็นกระบวนสร้างสุขภาพที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบทบาทภาคประชาชน ท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และทุกๆภาคส่วนในท้องถิ่นแบบบูรณาการร่วมกันซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)ที่เป็นนโยบายสำคัญกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่เป็นภาพรวม อีกทั้งยังมีกระบวนการพัฒนา อสม.4.0 อสม.นักจัดการสุขภาพ อาสาสมัครประจำครอบครัว(อสม.)ล้วนเป็นเป้าหมายการดำเนินงานสุขภาพที่มีแนวคิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพทั้งสิ้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินงานของการดำเนินงานดังกล่าวจึงจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการประกวดตำบลจัดการสุขภาพและโรงเรียนสุขบัญญัติดีเด่นระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ด้วยงบประมาณและเกณฑ์การประกวดของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างขวัญกำลังใจต่อเครือข่ายสุขภาพและคัดเลือกตำบลจัดการสุขภาพและโรงเรียนสุขบัญญัติดีเด่นระดับจังหวัดเป็นผู้แทนเข้าร่วมประกวดระดับเขตสุขภาพที่ 4 ในระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม2561 ซึ่งผลการประกวดตำบลจัดการสุขภาพดีเด่นในระดับจังหวัดคือ ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม ซึ่งมีผลลัพธ์ของการดำเนินเป็นที่ประจักษ์ในการดูแลสุขภาพประชาชนทั้ง 5 กลุ่มวัย ตั้งแต่กลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุ สามารถแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงได้โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ให้มีสุขภาพดีขึ้นจนอยู่ในภาวะสุขภาพร่างกายปกติ

ส่วนโรงเรียนสุขบัญญัติดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยาคม ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย แม้โรงเรียนนี้จะอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองพิษณุโลกกว่า 100 กิโลเมตรแต่สามารถดูแลนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล(4 ขวบ)ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 388 คน ด้วยครู 18 คนได้เป็นอย่างดี มีกิจกรรมตามข้อปฏิบัติสุขบัญญัติ 10 ประการอย่างชัดเจนและบรรจุอยู่ในแผนการเรียนการสอนทุกระดับชั้นมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ครอบครัวมีความอบอุ่น

ซึ่งการดำเนินงานทั้งตำบลจัดการสุขภาพและสุขบัญญัติแห่งชาติจึงเป็นกลไกสำคัญจากระดับพื้นที่ สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขภาพเป็นอย่างดี แสดงให้เห็นว่า หากชุมชนร่วมมือกันแล้วเรื่องสุขภาพ คุณภาพชีวิตที่ดีก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม จึงขอเชิญชวนทุกตำบล ทุกโรงเรียน ร่วมกับใช้แนวทางการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพและโรงเรียนสุขบัญญัติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนต่อไป

Comments

comments

Comments are closed.