นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพิษณุโลก

06

 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2561 (กิจกรรมการฝึกร่วมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561) จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก โดยมี นายทัศนัย สุสานนท์ ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายในโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจหลักการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการ ทราบบทบาทหน้าที่และภารกิจของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมาย ตลอดจนสามารถปฏิบัติหน้าที่งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเป็นเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป โดยในการดำเนินโครงการครั้งนี้ผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 150 คน จากผู้อำนวยการท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.

Comments

comments

Comments are closed.