โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์สร้างโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบรักษ์สังคมรักษ์ชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

29

 

โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์สร้างโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบรักษ์สังคมรักษ์ชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
ที่โรงเรียนวัดพระฝาง ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายสุทัศน์ พิพัฒน์ชัยพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน TIS โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนต้นแบบเครือข่ายไทยเอกลักษณ์รักษ์สังคมรักษ์ชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้กิจกรรม ktis หนึ่งอิ่ม ยิ้มสุขใจกับไทยเอกลักษณ์ เพื่อเป็นการสร้างเด็กสร้างเยาวชนของชาติพัฒนาด้านคนพร้อมกับสุขภาพอนามัยอันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาตลอดจนด้านคุณธรรมและจริยธรรมของเด็ก โดยกำหนดให้มีส่วนร่วมสานสัมพันธ์ในการทำกิจกรรมร่วมกันกับพนักงานตลอดจนสัมพันธภาพอันดีต่อชุมชนและองค์กรสำหรับโรงเรียนต้นแบบเครือข่ายรักษ์สังคม รักชุมชน รักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งนี้นักเรียนทุกคนจะได้รับความรู้ด้านเกษตรกรรมที่เชื่อมโยงกับกระบวนการผลิต การเสริมสร้างคุณธรรมในการอยู่ร่วมกัน การทำงานเป็นทีมงานที่มีคุณภาพทั้งนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนได้ร่วมกิจกรรม มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจำนวน 170 คนเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้
ดร.สายศิริ ศิริวิริยกุล ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร ได้กล่าวว่า เป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือทางสังคมโดยเฉพราะสถานศึกษาที่เป็นสถานที่ผลิตเยาวชนที่เป็นกำลังของชาติ การเป็นโรงเรียนต้นแบบที่สร้างสุขนั้น จะต้องมีการขยายผลไปสู่โรงเรียนอื่นๆให้เป็นวงกว้างต่อไป  – ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.