อบจ.พิษณุโลก จัดสัมมนาและศึกษาดูงาน “บทบาทของท้องถิ่นกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูง อายุ Aging Society” ภาคเหนือ

17

 

อบจ.พิษณุโลก จัดสัมมนาและศึกษาดูงาน “บทบาทของท้องถิ่นกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูง อายุ Aging Society” ภาคเหนือ

วันที่ 5 สิงหาคม 2561 นายบำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน “บทบาทของท้องถิ่นกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูง อายุ Aging Society” ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค และศึกษาดูงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยและสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ โดยมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอันจะเป็นการปูพื้นฐานของสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุที่ดีในระยะยาว โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเครือข่ายผู้สูงอายุ 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 230 คน และในโอกาสนี้ได้รับเกียตริจาก นางปิยวรรณ ฟักเงิน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก บรรยายให้ความรู้เรื่อง “สถานการณ์ผู้สูงอายุกับนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐ” และ ดร.กวิชญ์ ธรรมิสร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุต้นแบบ” พร้อมทั้งมีการเสวนาเรื่อง “บทบาทของท้องถิ่นกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในยริบทของแต่ละพื้นที่” และแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นสถานการณ์ผู้สูงอายุและความต้องการพัฒนาศักยภาพแบบองค์รวมของผู้สูงอายุในแต่ละจังหวัด.

Comments

comments

Comments are closed.