อบจ.พิษณุโลก มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมดนตรีพื้นบ้านมังคละ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561

19

 

อบจ.พิษณุโลก มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมดนตรีพื้นบ้านมังคละ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561
วันที่ 5 สิงหาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดโครงการฝึกอบรมดนตรีพื้นบ้านมังคละ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกและชมรมอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านมังคละจังหวัดพิษณุโลก เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านมังคละให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้นและปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรัก หวงแหนศิลปวัฒนธรรมอันดีงามที่บรรพบุรุษได้สรรสร้างให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กล้าแสดงออกและทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนท้องถิ่นได้มากยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย นักเรียนและครูสังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เขต 2 เขต 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 รวม 16 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 142 คน พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ เรืออากาศตรี ประโยชน์ ลูกพลับ พร้อมคณะวิทยากรจากชมรมอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านมังคละจังหวัดพิษณุโลกที่มาถ่ายทอดให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมตลอด 2 คืน 3 วัน และได้เน้นย้ำให้นักเรียนที่เข้าร่วมการฝึกอบรมทุกคนหมั่นฝึกซ้อมการเล่นดนตรีมังคละเพื่อให้คู่อยู่กับจังหวัดพิษณุโลกสืบต่อไป.

Comments

comments

Comments are closed.