อบจ.พิษณุโลก นำคณะผู้สูงอายุ 17 จังหวัดภาคเหนือศึกษาดูงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

06

 

อบจ.พิษณุโลก นำคณะผู้สูงอายุ 17 จังหวัดภาคเหนือศึกษาดูงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ มอบหมายให้ นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางวรรณา ไกรสิทธิพงศ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายอาคม ตรีเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเครือข่ายผู้สูงอายุ 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน “บทบาทของท้องถิ่นกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูง อายุ Aging Society” ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2561 ไปศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี รศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รก.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมคณะให้การต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงาน “เครือข่ายสานพลังจิตอาสาผู้สูงอายุภาคเหนือ” ระหว่างสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ/สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รวมทั้งเพื่อรองรับโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทยที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงอายุที่เต็มรูปแบบอย่างมีคุณภาพ ประกอบกับตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองและภารกิจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสต่อไป.

Comments

comments

Comments are closed.