องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการจัดทำและประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

04

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการจัดทำและประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสีหราชบอลรูม โรงแรมสีหราช นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการจัดทำและประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2561ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์นำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตนเองมาร่วมกันประสานและบูรณาการจัดทำเป็นแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ตามเค้าโครงที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเจ้าภาพดำเนินการ และจัดส่งแผนพัฒนาการศึกษาดังกล่าวให้กับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงมีกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการจัดทำและประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ มากจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 80 แห่ง ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบไปด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าหน้าที่ ผู้สังเกตการณ์ และสื่อมวลชน รวมทั้งสิ้น 260 คน จัดระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2561 โดยการอบรมเป็นการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษา และการแบ่งกลุ่มอภิปราย – ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.