อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดงานแสดงสินค้าสร้างสรรค์ภูมิปัญญาเพิ่มมูลค่าเดินหน้าสู่ OTOP

27

 

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดงานแสดงสินค้าสร้างสรรค์ภูมิปัญญาเพิ่มมูลค่าเดินหน้าสู่ OTOP
วันที่ 4 กันยายน 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดงานแสดงสินค้าสร้างสรรค์ภูมิปัญญาเพิ่มมูลค่าเดินหน้าสู่ OTOP ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก ปี พ.ศ.2561 ณ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัล พลาซ่า พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และมี นางปิยวรรณ ฟักเงิน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจำหน่ายและการจัดการธุรกิจให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มผู้ประกอบการให้มีเอกลักษณ์และตอบสนองความต้องการของตลาด ประชาสัมพันธ์ให้เกิดตลาดหรือพื้นที่ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้า และส่งเสริมสู่การเป็นสินค้า OTOP ในอนาคต โดยมีกลุ่มผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ประกอบการ รวมไปถึงกลุ่มที่ได้รับการพัฒนาเป็นสินค้า OTOP แล้ว จาก 9 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมจัดบูทแสดงสินค้าจำนวน 30 บูท ประกอบไปด้วยสินค้าประเภท จักสาน ผ้าทอ สมุนไพร และอาหาร เป็นต้น พร้อมกันนี้ได้มีการบูรณาการหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก นำโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมจัดแสดงนิทรรศการการเผยแพร่พระราชกรณียกิจในการทรงงานของพระบรมศานุวงศ์ในการพัฒนาพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ภายใต้พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดพิษณุโลก ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ร่วมด้วย.

Comments

comments

Comments are closed.