บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๑

06

 

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมสนับสนุนเด็กและเยาวชนทุกภาคส่วนร่วมกันจัดพื้นที่สร้างสรรค์ “ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด” อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
วันนี้ (๑๓ กันยายน ๒๕๖๑) นายประยุทธ เต่าแก้ว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดงาน“ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ โดยมี นายสุมิตร เกิดกล่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๑ จัดขึ้นที่บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนทุกภาคระดับ นักเรียน/นักศึกษา และเครือข่ายเด็กและเยาวชน ดำเนินกิจกรรมแสดงศักยภาพเชิงบวก กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด” โดยทุกภาคส่วนได้ตระหนักในความสำคัญของเยาวชน ตลอดจนเด็กเยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และภาคภูมิใจในความเป็นไทย ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนให้สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด อำเภอและตำบล กลุ่มแกนนำเด็กและเยาวชน นักเรียน นักเรียน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู อาจารย์ เครือข่ายต่าง ๆ ร่วมงานกว่า ๒๐๐ คน
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนาในหัวข้อ “การดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน”การเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนจากที่ทำการปกครองอำเภอ พร้อมการจัดแสดงนิทรรศการผลงานการดำเนินงาน/กิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ นิทรรศการการส่งเสริมการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนของสถาบันการศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมความภาคภูมิใจในแผ่นดินเกิดจากกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่ การละเล่น การแสดงพื้นบ้านชุดการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นมากมาย และมีพิธีมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรแก่เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกเป็น “เยาวชนดีศรีอุตรดิตถ์” ประจำปี ๒๕๖๑ นับเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติขยายผลในการทำ ความดีและเป็นตัวอย่างเยาวชนที่มีความเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมมาโดยตลอด  –  ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.