ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 ที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

06

 

ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 ที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
วันนี้ (13 ก.ย.61) ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานชุดอุปกรณ์การเรียน (กระเป๋านักเรียน) จำนวน 847 ใบ แก่นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 โดยมี ดร.กัมพล ไชยนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ

ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สืบเนื่องจากท่านนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เดินทางมามอบสิ่งของพระราชทานและติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง แต่เนื่องจากติดภารกิจในการช่วยเหลือดูแลประชาชนในภาคต่างๆ จึงได้มอบหมายให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดเชียงราย เป็นผู้ปฏิบัติภารกิจ ซึ่งสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณและน้ำพระราชหฤทัยแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระเมตตาต่ออาณาประชาราษฎร์และต่อนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทุกคน เป็นระยะเวลากว่า 50 ปี

นอกจากนั้น พระองค์ยังทรงพระราชทานกำเนิดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทุกภูมิภาคเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนด้อยโอกาส และกำพร้า อีกทั้งยังทรงริเริ่มก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยทรงตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในชนบทและนักเรียนในเมืองให้เรียนรู้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 กล่าวว่า นักเรียนที่เข้ารับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่เข้า ศึกษาในปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 และปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 รวมทั้งสิ้น 727 คน ซึ่งนักเรียนทุกคนจะได้ตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการใฝ่รู้ใฝ่เรียน และน้อมนำพระบรมราโชบาย 12 ประการ ที่พระองค์ทรงพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ยึดเป็นเป้าหมายในการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) เป็นลำดับที่ 15 ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จาก 44 แห่งทั่วประเทศ และเป็นโรงเรียนแห่งแรกของจังหวัดเชียงราย

///////////////////

นายกังวาล ปริมา ช่างถ่ายภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ภาพข่าว

Comments

comments

Comments are closed.