รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการลงติดตามการดำเนินงานโครงการ English For All

02

 

พิษณุโลก รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการลงติดตามการดำเนินงานโครงการ English For All ตามนโยบายของรัฐบาลในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 7 /2561
วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. โรงเรียนสะพาน 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของรัฐบาล โครงการ English For All โดยมี นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิษณุโลก นางดลนภา ท้วมยัง ผอ.โรงเรียนสะพาน 3 พร้อมผู้บริหาร สพป.พิษณุโลกให้การต้อนรับ
ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญในโลกไร้พรมแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียน ภาษาอังกฤษได้ถูกกำหนดให้เป็นภาษาในการทำงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงต้องยกระดับการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ โรงเรียนสะพาน 3 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ จึงมีแนวคิดพัฒนาการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ โดยใช้ครูต่างชาติมาช่วยสอนโครงการนี้เริ่มต้นเมื่อพ.ศ 2557 โดยนายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม และนายกรณ์ จาติกวนิช เป็นผู้สนับสนุนหลักด้านงบประมาณ และการประสานงานสร้างรูปแบบการดำเนินงานและร่วมบริหารโครงการร่วมกับ นายบุญรักษ์ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 1 ขณะนั้นจนเกิดโครงการ English For All ขึ้น โดยการจัดรูปแบบการสอน การจัดกิจกรรม English For All ซึ่งทำให้นักเรียน ซึ่งโดยมากเป็นบุตรหลานของประชาชนที่มีฐานะยากจน ขาดโอกาส ได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติตั้งแต่ชั้นอนุบาลด้วยกระบวนการสอนที่หลากหลาย ตั้งแต่ปีพ.ศ 2557 ส่งผลให้นักเรียน เรียนภาษาอังกฤษด้วยความสนุดสนาน มีความสุข ส่งผลให้มีทักษะการสื่อสารเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นักเรียนที่ผ่านโครงการ English For All สามารถใช้ภาษาอังกฤษเหมาะสมกับวัย ดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET ) สูงขึ้นเป็นลำดับและมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศตั้งแต่ปีพ.ศ 2558, 2559 และ 2560 นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 100 และสอบเข้าศึกษาในโรงเรียนชั้นนำของจังหวัดได้เป็นจำนวนมาก และทำให้ผู้ปกครองนำนักเรียนมาสมัครเรียน เป็นจำนวนมากซึ่งโรงเรียนไม่สามารถรับเพิ่มเติมได้นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ส่วน 1 จบชั้นอนุบาลจากโรงเรียนเอกชน พร้อมมีผู้มาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมากเช่นจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนทั้งภาครัฐภาคเอกชน น้องถิ่นและมหาวิทยาลัยในจังหวัดพิษณุโลก นครศรีธรรมราช พระนครศรีอยุธยา สกลนคร ตาก นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร ขอนแก่น และเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสะพาน 3 และได้ให้สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการขยายผลโครงการ English For All ไปยังสถานศึกษาทุกภูมิภาค
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.