อบจ.พิษณุโลก ร่วมสัมมนานักบริหารภาครัฐเพื่อการบูรณาการการพัฒนาประเทศไทย

11

 

อบจ.พิษณุโลก ร่วมสัมมนานักบริหารภาครัฐเพื่อการบูรณาการการพัฒนาประเทศไทย ตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป)
วันที่ 20 กันยายน 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายอาคม ตรีเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการสัมมนานักบริหารภาครัฐเพื่อการบูรณาการการพัฒนาประเทศไทย ตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป) ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพมหานคร โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง “ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น : จากแผนปฏิรูปสู่ภาคปฏิบัติแบบบูรณาการ” นอกจากนี้มีการเสวนา “บทบาทของท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน” โดย นายพงษ์โพยม วาศภูติ ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย และนางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ โดยมีผู้บริหารส่วนราชการและส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการสัมมนาจำนวนมาก.

Comments

comments

Comments are closed.