อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมชี้แจงการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่นฯ ในจังหวัดพิษณุโลก

21

 

อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมชี้แจงการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่นฯ ในจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 21 กันยายน 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมชี้แจงเรื่องการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมโรงแรมวังแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยในการประชุมครั้งนี้มีการชี้แจงเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 และชี้แจงเรื่องการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก โดยเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพิษณุโลก.

Comments

comments

Comments are closed.