ฝึกชุดปฏิบัติการพิเศษกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย มุ่งขับเคลื่อนภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยแบบบูรณาการ

06

 

ฝึกชุดปฏิบัติการพิเศษกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย มุ่งขับเคลื่อนภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยแบบบูรณาการของชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงราย

ผู้บังคับกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย เน้นย้ำแก่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงราย ต้องปฏิบัติการอย่างเต็มกำลังความสามารถ เน้นการดำเนินงานภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยแบบบูรณการกับทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชน

นายกองเอก ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะ ผู้บังคับกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีปิดและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง (ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงราย) โดย กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บังคับบุญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงราย ดำเนินการตรวจสอบ จับกุมผู้กระทำผิดในอำนาจหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี นายกองเอก สัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย นายอำเภอทุกอำเภอ ครูฝึก คณะวิทยากร และกำลังพล เข้าร่วมพิธี ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย ที่ 1 อำเภอเมืองเชียงราย

ผู้บังคับกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ด้านวิชาการและการปฏิบัติเพิ่มทักษะ การต่อสู้ การใช้อาวุธ การฝึกระเบียบวินัย และเสริมทักษะด้านอื่นๆ ล้วนเป็นวิชาความรู้ที่เป็นประโยชน์ ขอให้ผู้เข้ารับการฝึก หมั่นฝึกฝน ทบทวนวิชาความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเพื่อให้เกิดความชำนาญ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย บูรณาการการทำงานร่วมกับทหาร ตำรวจ และหน่วยงานอื่นๆอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับฝ่ายปกครอง

โอกาสนี้ ผู้บังคับกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย ได้มอบวุฒิบัตรแก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 35 นาย การฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรและครูฝึกจากกรมการปกครอง สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 37 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สถานีตำรวจภูธรแม่จัน และสมาคมกู้ภัยแสงธรรมอำเภอแม่จัน โดยฝึกปฏิบัติภาคสนาม ณ สวนป่ากิ่วทัพยั้ง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 16 – 22กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

////////////

นายกังวาน ปริมา ช่างถ่ายภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ภาพข่าว

Comments

comments

Comments are closed.