อบจ.พิษณุโลก เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายพรหมพิราม 1

23

 

อบจ.พิษณุโลก เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายพรหมพิราม 1
วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง และนายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอพรหมพิราม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายพรหมพิราม 1 ระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2561 ณ สนามโรงเรียนวัดหนองมะคัง ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายมานัส ผิวพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม ในนามคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายพรหมพิราม 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงให้กับนักเรียน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเล่นกีฬาและออกกำลังกายและไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตลอดจนเพื่อเป็นการปลูกความเป็นระเบียบ รู้รักสามัคคี รู้แพ้รู้ชนะ รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน และทักทักษะทางด้านกีฬาเพื่อพัฒนาไปสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ ระดับชั้นปฐมวัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3.

Comments

comments

Comments are closed.