สหกรณ์ออมทรัพย์ครู แถลงผลการดำเนินงาน ปีการเงิน 2561 พร้อมชวนระดมเงินฝาก

17

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู แถลงผลการดำเนินงาน ปีการเงิน 2561 พร้อมชวนระดมเงินฝาก
เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2561 นายชวลิต คำเพ็ง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด พร้อมด้วย ผ.ศ.กฤษฎา ชุ่มจันทร์จิรา เลขานุการฯ และนายสุรยุทธ เพ็งทา เหรัญญิก ร่วมกันแถลงผลการดำเนินงาน ปีการเงิน 2561 ภายใต้นโยบายหลัก “สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมีความสุข” มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตของสมาชิกเป็นสำคัญ โดยไม่ได้หวังผลกำไรสูงสุด ผลการดำเนินงาน ปีการเงิน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด ต้องเผชิญกับสภาวะดอกเบี้ยซึ่งสถาบันการเงินขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบก้าวกระโดด ในอัตรา 5.87% ตั้งแต่ต้นปี ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ย 6.00% ที่สหกรณ์ให้สมาชิกกู้ จึงจำเป็นที่จะต้องหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยที่ถูกกว่ามาทดแทน โดยไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ และยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ผลการดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปได้ในระดับหนึ่ง จากการระดมเงินฝากอย่างต่อเนื่อง
นายชวลิต คำเพ็ง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ กล่าวว่า โดยเฉพาะโครงการออมทรัพย์พิเศษทวีโชค ซึ่งตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา มียอดเงินที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการแล้วเกือบ 140 ล้านบาท ประกอบกับสหกรณ์ได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้สมาชิกทราบตลอดมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้สมาชิกเกิดความมั่นใจ นำเงินเข้ามาฝากไว้กับสหกรณ์มากขึ้น สามารถนำไปชำระหนี้เงินกู้ให้กับสถาบันการเงินต่างๆ ได้มากขึ้น
จากเดือนมิถุนายน 2561 สหกรณ์ต้องกู้ยืมเงินจากธนาคารและสหกรณ์อื่นๆ จำนวน 3,136 ล้านบาท เมื่อถึงเดือนกันยายน 2561 นี้จำนวนหนี้ลดลงเหลือ 2,757 ล้านบาทเศษ ประมาณการผลกำไรแล้ว 331 ล้านบาทเศษ คาดว่าในอนาคตสหกรณ์จะสามารถยืนบนขาของตนเอง และสามารถช่วยเหลือสมาชิกที่มีปัญหาการเงินวิกฤติได้เพิ่มขึ้น
ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.