เทศบาลนครพิษณุโลก มอบนโยบายของผู้บริหารและแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี 2557

15 16

เทศบาลนครพิษณุโลก มอบนโยบายของผู้บริหารและแนวทางการปฏิบัติงานแก่ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปี 2557

    เช้าวันที่ (7 ม.ค.56)  ที่ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก นายบุญทรง  แทนธานี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก มอบนโยบายของผู้บริหารและแนวทางการปฏิบัติงานของเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปี 2557 แก่ ข้าราชการ พนักงาน ในการบริหารงานเทศบาล โดยได้รับเกียรติจากนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมมอบหลักการทำงาน การบริการประชาชน โดยเน้นให้ยึดหลักคุณธรรม ประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยแนวทางการปฏิบัติงานต้องยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเป้าหมาย พัฒนาท้องถิ่นด้วยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนส่วนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหา และพัฒนาท้องถิ่นไปสู่เป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์ โดยแนวนโยบายในการบริหารงานของเทศบาลนครพิษณุโลกจะดำเนินไปภายใต้วิสัยทัศน์ “พิษณุโลกเป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์สวยงาม ประชาชนมีความสุข” โดยมีนโยบายการพัฒนาด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมของท้องถิ่น  นอกจากนี้การบริหารงานเทศบาลนครพิษณุโลกยังได้ให้ความสำคัญกับการทำงานในเชิงบูรณาการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งนโยบายการบริหาร การพัฒนาเทศบาลนครพิษณุโลกประกอบด้วย นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบถูกหลังสุขาภิบาล นโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต นโยบายด้านเศรษฐกิจ นโยบายด้านการศึกษา นโยบายด้านสาธารณสุข นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม นโยบายด้านการท้องเที่ยว และนโยบายด้านการจราจร

17

 

Comments

comments

Comments are closed.