อบจ.พิษณุโลก จัดงาน “วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2561”

06

 

อบจ.พิษณุโลก จัดงาน “วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2561”
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่บริเวณห้องนันทนาการ อาคาร 2 ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2561” โดยมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมทั้งมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกที่ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 32 คน ภายในงานมีพิธีทำบุญและถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สำนักงานและบุคลากรในสังกัด โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและแขกผู้เกียรติร่วมงานจำนวนมาก จากนั้นร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน อาทิ ทาสีรั้ว กำแพง ฟุตบาท เพื่อสร้างความรักความสามัคคีของบุคลากรและให้เกิดความสวยงาม สะอาด น่าอยู่ น่าทำงานและผู้ที่มาติดตามราชการเกิดความประทับใจ
ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.2798 ต่อมาได้มีการปรับปรุงบทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สอดคล้องกันและปรับปรุงโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น จึงมีการตราพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา วันที่ 31 ตุลาคม 2540 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2540 ประกอบกับมีมติที่ประชุมสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เห็บชอบให้วันที่ 1 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างความรักความสามัคคีในองค์กรและสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย จึงประกาศให้วันที่ 1 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นต้นมา.

Comments

comments

Comments are closed.