กกต.พิษณุโลก จัดการประชุมเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพิษณุโลก

39

 

กกต.พิษณุโลก จัดการประชุมเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก ให้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอและปลัดอำเภอ ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยมี พันตำรวจโทวัชรินทร์ พิมพ์กะภีร์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการเลือกสมาชิกสภาของจังหวัดพิษณุโลก โดยในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมชี้แจงความเข้าใจถึงรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการ การดำเนินการต่างๆ เพื่อให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดพิษณุโลกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่กฎหมายกำหนด และเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาประกาศบังคับใช้ จังหวัดพิษณุโลกจะสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องเรียบร้อยต่อไป
ซึ่งในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาครั้งนี้มี 3 ระดับคือ ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ โดยในระดับอำเภอจะมีนายอำเภอเป็นประธานกรรมการดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในระดับอำเภอ ในระดับจังหวัดจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในระดับจังหวัด ส่วนในระดับประเทศจะมีกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ดำเนินการ ส่วนการรับสมัครจะรับสมัครที่อำเภอทุกแห่งพร้อมกันทั่วประเทศ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเป็นผู้ประกาศวัน เวลารับสมัคร วันเลือกในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศอีกครั้งหนึ่ง เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาประกาศบังคับใช้

Comments

comments

Comments are closed.