เทศบาลหัวรอลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพร้อมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

39

เทศบาลตำบลหัวรอลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนพร้อมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมกราคม 2557          

     เช้าวันนี้  8 ธ.ค.57  เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหัวรอ ลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพ แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  ตามนโยบายในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์    อย่างเร่งด่วนของรัฐบาล ในโครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ  โดยจัดสรรเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ  เป็นสวัสดิการของรัฐ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายยังชีพของผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุที่มีอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี ได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ได้รับ 800  บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงินเดือนละ 1,000 บาท ส่วนผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ได้รับรายละ 500 บาท/เดือน

40

นายนพคุณ  แถมพยัคฆ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวรอ กล่าวว่า เทศบาลตำบลหัวรอ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลดังกล่าว ที่ผ่านมาจึงมีการออกสำรวจผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ในพื้นที่ตำบลหัวรอ ซึ่งขณะนี้ มียอดผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลหัวรอ ทั้ง 12 หมู่บ้าน มาแสดงความจำนงลงทะเบียนขอรับการสงเคราะห์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,459 คน แบ่งเป็น ผู้สูงอายุ จำนวน 2,134 คน ผู้พิการ จำนวน 315 คน และผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 10 คน แยกจ่ายผ่านทางธนาคาร จำนวน 1,657 คน และมารับเบี้ยยังชีพด้วยตนเอง จำนวน 802 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,592,500 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาท) โดยกำหนดให้ทุกต้นเดือนทางเทศบาลตำบลหัวรอได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ จากกองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ทั้ง 12 หมู่บ้าน เพื่อมอบเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  ที่มีความประสงค์ต้องการรับเป็นเงินสด  อย่างไรก็ตามหากประชาชนท่านใดพบผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหัวรอ ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน สามารถเดินทางมาแจ้งได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันและเวลาราชการ/เสรี ศรีพราย รายงาน

41

 

Comments

comments

Comments are closed.