ธนาคารออมสินภาค 7 จับมือหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมมือพัฒนาการค้าหวังกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ(มีคลิป)

10

 

ธนาคารออมสินภาค 7 จับมือหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมมือพัฒนาการค้าหวังกระตุ้นระบบเศรษฐกิจและการประกอบการผ่านนักธุรกิจรุ่นใหม่หรือ YEC โดยเฉพาะลูกค้าธุรกิจ SMEs สามารถขอวงเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ย 0 เปอร์เซ็นต์เป็นระยะเวลา 1 ปี
ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นสักขีพยานในการทำข้อตกลงร่วมกันหรือ MOU ระหว่างธนาคารออมสินภาค 7 โดย

 

 

นายชาญชัย ฝอยทอง ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 7 และหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายเพชรเกษม ส่งศิริ ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์กับธนาคารออมสิน โดยจะเป็นการสร้างขีดความสามารถการถ่ายทอดองค์ความรู้รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่างๆ และกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าโดยมุ่งเน้นไปที่การอำนวยความสะดวก การให้คำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนของผู้ประกอบการโดยเฉพาะลูกค้าธุรกิจ SMEs ที่ประกอบธุรกิจแสวงหากำไร เช่นธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรมธุรกิจบริการ ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียน ลงทุนในทรัพย์สินถาวรเพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น โดยมีวงเงินกู้ลูกค้าธุรกิจ Startup ไม่เกินรายละ 10 ล้านบาทและลูกค้าธุรกิจ SMEs รายละไม่เกิน 100 ล้านบาทในอัตราดอกเบี้ย 0 เปอร์เซ็นต์เป็นระยะเวลา 1 ปี รวมถึงสิทธิประโยชน์การสนับสนุนดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ อันจะก่อให้เกิดการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งสอง อันจะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนทางธุรกิจในจังหวัดอุตรดิตถ์ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป-  ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.