อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการดำเนินโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3

17

 

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการดำเนินโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการดำเนินงานตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาพิษณุโลก โดยมี พลโทฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี และมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการจำนวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อปีพุทธศักราช 2553 กองทัพภาคที่ 3 ได้ร่วมกับบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ขึ้นที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อจัดทำเป็นศูนย์สาธิตในการน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันของกำลังพลและครอบครัว กระทั่งต่อมาวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ให้แนวพระราชดำริในการส่งเสริมทำเกษตรอินทรีย์ในหน่วยทหาร เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้แก่กำลังพลและประชาชนที่สนใจ กองทัพภาคที่ 3 จึงได้ดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริโดยใช้ชื่อว่า โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และได้ดำเนินการในพื้นที่ค่ายทหารทั้งหมด 17 จังหวัดภาคเหนือ อาทิ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ, ค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย, ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง และกองพลทหารราบที่ 7 เป็นต้น โดยในการดำเนินการจัดนิทรรศการครั้งนี้มีหน่วยงานในสังกัดกองทัพภาคที่ 3 เข้าร่วมจัดนิทรรศการ อาทิ การเพาะเลี้ยงปลานิลจิตรลดาพระราชทาน, การเพาะเลี้ยงกบ, การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน ปทุมธานี 1, การเพาะเลี้ยงแพะพระราชทาน พันธุ์แบล็คเบงกอล, เมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ฯลฯ.

Comments

comments

Comments are closed.