เทศบาลนครพิษณุโลกจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

16

 

เทศบาลนครพิษณุโลกจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ โดยมีเด็กๆ เยาวชน และผู้ปกครองเข้าร่วมงานจำนวนมาก

นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า เทศบาลนครพิษณุโลกจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ เวทีสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่เวลา 08.30 -12.00 น. ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านต่างๆ เกิดความภาคภูมิใจ มีความเชื่อมั่นในตนเอง ตลอดจนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา สร้างความรักความผูกพันซึ่งกันและกันโดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ กิจกรรม การตอบปัญหาชิงรางวัล คำถามเกี่ยวกับความรู้ทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมการแสดงของเด็กและเยาวชนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลกและโรงเรียนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก การแสดงนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการศึกษา เรื่องการจราจรและเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันจากหน่วยงานต่างๆของภาครัฐและเอกชน กิจกรรมการแสดงความสามารถด้านต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของเด็กและเยาวชน เช่น บ้านลมปราสาท บ้านบอล รถไฟ ม้าหมุน ฯลฯ คำขวัญวันเด็ก 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

Comments

comments

Comments are closed.