รองนายก อบจ.พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระดับตำบล ประจำปี 2562

05

 

รองนายก  อบจ.พิษณุโลก  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระดับตำบล ประจำปี 2562

วันที่ 26 มกราคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระดับตำบล ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนเพื่อให้รู้จักกฎ กติกา มีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา มีความสามัคคีและห่างไกลจากยาเสพติด โดยมีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน

Comments

comments

Comments are closed.