อบจ.พิษณุโลก ร่วมงานวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562 ครบรอบปีที่ 65

38

 

อบจ.พิษณุโลก ร่วมงานวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562 ครบรอบปีที่ 65
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลกที่ 2 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562 ตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี โดยมี นายกองเอก ชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อระลึกถึงคุณความดี ความเสียสละของผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ครบรอบปีที่ 65 ภายในงานมีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศกุศลให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิต , มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี, การรับฟังสารของผู้บังคับบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน, การกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน, การสวนสนามของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก อส. ที่มีผลการเรียนดีและความประพฤติดี จำนวน 82 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ, เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก องค์กรภาคเอกชนและผู้มีอุปการคุณ จำนวน 65 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 93,500 บาท , ทุนการศึกษามูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระราชินูปถัมภ์ จำนวน 5 ทุน เป็นจำนวนเงิน 11,500 บาท และทุนการศึกษาสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จำนวน12 ทุน เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท โดยมีผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลกในสังกัดทั้ง 10 กองร้อย รวมทั้งสิ้น 184 นาย ร่วมงาน.

Comments

comments

Comments are closed.