อบจ.พิษณุโลก ร่วมกับชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลก จัดสัมมนาผู้นำองค์กรลูกเสือชาวบ้าน

25

 

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกับชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลก จัดสัมมนาผู้นำองค์กรลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลกยกระดับ
วันที่ 4 มีนาคม 2562 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาผู้นำองค์กรลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลกยกระดับ จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา ทั้งนี้ลูกเสือชาวบ้านเป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีสมาชิกเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นองค์กรที่จัดตั้งอย่างมีระเบียบวินัย มีธรรมเนียมประเพณี มีอุดมคติ เป้าหมาย นโยบายที่ต้องปฏิบัติร่วมกันในการพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของชาติและสร้างความปรองดองสมานฉันท์และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม การที่จะพัฒนาองค์กรลูกเสือชาวบ้านให้มีความเข้มแข็งและมีความเจริญก้าวหน้าจำเป็นอย่างยิ่งที่ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านและคระกรรมการชมรมลูกเสือชาวบ้าน ซึ่งเป็นผู้นำจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจการบริหารจัดการองค์กรลูกเสือชาวบ้านอย่างแท้จริงในการประชาสัมพันธ์ คุณลักษณะการเป็นผู้นำที่ดี และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงร่วมกับชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลกจัดสัมมนาผู้นำองค์กรลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลกยกระดับขึ้น โดยมีคณะกรรมการชมรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอและคณะกรรมการชมรมวิทยากรลูกเสือชาวบ้านอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 230 คน โดยมุ่งหวังเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้นำความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่มีอยู่ไปพัฒนาองค์กรลูกเสือชาวบ้าน บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ เป็นแกนกลางสร้างความรักความสามัคคีและความปรองดองของคนในชาติต่อไป.

Comments

comments

Comments are closed.