ชาวบ้านรอบอุทยานดีใจเฮลั่น โดยเฉพาะพี่น้องชนเผ่า หวังดำรงชีพกับป่าพื้นที่ป่าอนุรักษ์ควบคู่กับกับการดูแลรักษาอย่างยั่งยืนตลอดไป

02

 

ชาวบ้านรอบอุทยานดีใจเฮลั่น โดยเฉพาะพี่น้องชนเผ่า หวังดำรงชีพกับป่าพื้นที่ป่าอนุรักษ์ควบคู่กับกับการดูแลรักษาอย่างยั่งยืนตลอดไป

สืบเนื่องมาจากวันที่ 8 มีนาคม 2562 จากกรณีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเป็นเอก ฉันท์ในวาระที่ 2 และที่ 3 เห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ และร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสัตว์ป่าของชาติในอนาคต เพื่อเป็นการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ พระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งประกาศใช้มาเป็นเวลานาน จึงได้ทำการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์กับการอยู่อาศัยของชาวบ้านในปัจจุบัน โดยเฉพาะกรณีพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ที่ให้ชาวบ้านทำกินหาของป่าได้ สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้านรอบแนวเขตป่า ซึ่งการดำรงชีพที่ต้องพึ่งพาป่า ปริมาณที่เหมาะสม โดยไม่ผิดกฎหมายอีกต่อไป
ทั้งนี้ตัวแทนกลุ่มคนรักษ์ป่าน่าน เขตอำเภอท่าวังผา และตัวแทนชาวบ้าน ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน ได้ออกมาแสดงความยินดี ที่ทางคณะสนช.ผ่านพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ฉบับใหม่ ที่มีความเอื้อประโยชน์ต่อคนที่อาศัยป่า
และผู้ที่มีที่ดินทำกินอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ บางรายทำกินมาก่อนเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ บางรายทำกินหลังจากกำหนดเป็นพื้นที่ป่า ซึ่งที่ผ่านมาต้องทำกินแบบหลบๆซ่อนๆ เกรงจะถูกเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เข้าจับกุมดำเนินคดี ไม่กล้าที่จะพัฒนา ปรับปรุงพื้นดินให้มีคุณภาพดี ไม่กล้าลงทุนปลูกพืชผลราคาดีตามที่ตลาดต้องการ ทำให้มีรายได้จากการทำเกษตรลดลงทุกปี ครอบครัวต้องแตกแยกไปประกอบอาชีพอื่น เกิดปัญหาหนี้สินหลังจากที่ทางคณะ สนช.ผ่านร่างกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าว ทางกลุ่มคนรักษ์ป่าน่าน เขตอำเภอท่าวังผา และตัวแทนชาวบ้านต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน จึงมีความรู้สึกดีใจมากที่จะทำมาหากินได้อย่างสบายใจและอยู่ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ได้อย่างเป็นมิตรและรักกันมากขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งทราบซึ้งเป็นอย่างมาก ไม่รู้จะตอบแทนอย่างไร ต่อแต่นี้ไปจะร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ ในการอนุรักษ์และหวงแหน ป่าให้สมบูรณ์ ตลอดไป

ทั้งนี้ยังมีพี่น้องชนเผ่าที่อาศัยทำกินในพื้นที่รอบๆอุทยานฯ ร่วมขอบคุณในการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าว ที่ช่วยเหลือให้สามารถทำกินและหาของป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามวิถีชีวิต ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งที่ทำกินอยู่ในที่ดินเดิม ไม่ได้บุกรุกขยาย
พื้นที่ทำกินแต่อย่างใด
จึงขอบคุณรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ช่วยเหลือชาวบ้านในครั้งนี้ เพื่อการดำรงชีพ โดยไม่ผิดกฎหมาย  –  ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.