การประชุมคณะกรรมการ กอ.รมน.ภาค ๓

10

 

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ ประจำปี ๒๕๖๒

ในวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้อง ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก   พลโทฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ 
ตามที่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กรุณาลงนามในคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ด้วย ปัจจุบันสถานการณ์ภัยคุกคามด้านความมั่นคง ส่งผลกระทบต่อประชาชนและประเทศชาติ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ปัญหาความยากจน, การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนภัยสังคมในรูปแบบต่างๆ อีกทั้ง จากการกระทำของบุคคล หรือภัยจากธรรมชาติ อันเป็นสาธารณภัย ซึ่งหากปล่อยไว้จะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติในอนาคต ดังนั้น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ จึงได้ออกคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ ตามคำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อบูรณาการงานด้านความมั่นคงของทุกส่วนราชการ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อนำนโยบายของรัฐบาลลงไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดมาตรการที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่
กองทัพภาคที่ ๓ จึงได้จัด “การประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓” ขึ้น ประกอบด้วยอธิบดีอัยการภาคที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีอาวุโสสูงสุด แม่ทัพน้อย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคที่มีอาวุโสสูงสุด ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการ ผู้ว่าราชการ อธิบดีอัยการ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผู้บัญชาการตำรวจ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง หัวหน้าส่วนราช และผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ เป็นกรรมการ เพื่อร่วมกันเสนอแนวความคิด ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำไปบูรณาการใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ ต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง โดยได้กำหนดประเด็นข้อหารือไว้ จำนวน ๖ ประเด็น ดังนี้
๑.การขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเชื่อมต่อ ๔ ตำบล อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ๒.ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด ๓.โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๔.การขอคืนพื้นที่ป่าไม้ ๕.ปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร ๖.การปรับปรุงข้อกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ในการดำเนินการบริหารจัดการน้ำชุมชนอย่างเป็นระบบ ๗.การปฎิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตอนในโดยกองอำนวยรักษาความมั่นคงจังหวัด ๘.การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ๙.การแก้ไขปัญหาดินจากการขุดลอกบึงสีไฟ
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ ๓ เล็งเห็นว่า จะก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนงานให้เกิดผล เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับ จะสามารถนำไปบูรณาการ ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนนำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชน รวมทั้งการสร้างสภาวะแวดล้อม ที่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคม นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

Comments

comments

Comments are closed.