มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินและสิ่งของพระราชทาน ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 ราย ที่จังหวัดเชียงราย

08

 

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินและสิ่งของพระราชทาน ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 ราย ที่จังหวัดเชียงราย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชูปถัมภ์ภกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ ทรงมีพระราชหฤทัย ห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างมาก ทรงมีพระราโชบาย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบอัคคีภัยให้มีขวัญและกำลังใจในการต่อสู้ ฝ่าฟันให้พ้นวิกฤตภัยไปได้ด้วยดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

เมื่อวันนี้ (12 มี.ค. 62) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานมูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเชียงราย  มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย ในฐานะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทาน ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมี หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดเชียงราย ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ในพื้นที่ร่วมพิธี โดยประกอบพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับผู้ประสบอัคคีภัย คือ 1. เบิกจ่ายเงินสดช่วยเหลือค่าวัสดุก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายให้แก่ นางพวงผกา คำแพร บ้านเลขที่ 79 หมู่ที่ 6ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นเงิน 33,000 บาทพร้อมจัดซื้อเครื่องครัวเครื่องนอนเป็นเงิน2,967 บาท รวมเป็นเงิน 35,967 บาท และ 2. เบิกจ่ายเงินสดช่วยเหลือครอบครัวกรณีมีผู้เสียชีวิต 1 รายเป็นเงิน10,000 บาท ให้แก่ นางคำแปง มณีขัติย์ บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,5967 บาท สำหรับการเกิดอัคคีภัยครั้งนี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่ 79 หมู่ 6 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย ทำให้บ้านพักอาศัยของ นางพวงผกา คำแพร ได้รับความเสียหายทั้งหลัง มูลค่าความเสียหายของที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินประมาณ 418,000 บาท และเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ได้เกิดอัคคีภัยขึ้นที่บ้านเลขที่ 40 หมู่1 ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 1 ราย ได้แก่ นายสนิท ปาขันแก้ว อายุ 51 ปี และในวันนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเชียงราย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเชียงราย ได้อนุมัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นทั้ง 2 ครอบครัวแล้ว

//////////////////

นายกังวาล ปริมา ช่างถ่ายภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ภาพข่าว

Comments

comments

Comments are closed.