เทศบาลนครพิษณุโลกจัดงานวันครู ประจำปี 2557

9 10 11 12 13 14 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลนครพิษณุโลกจัดงานวันครู ประจำปี 2557

      เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 มกราคม 2557 ที่ห้องวังธารา โรงแรมอมรินทร์ลากูน เทศบาลนครพิษณุโลกจัดกิจกรรมวันครูขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานครูรักและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครูตลอดจนตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง  นายบุญทรง แทนซาเนีย นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า ​ครู คือ ผู้อบรมสั่งสอน ผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติ ครูจึงนับเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญอย่างมาก ในการให้ความรู้ ทั้งในด้านวิชาการและประสบการณ์ ตลอดจนเป็นผู้มีความเสียสละ ดูแลเอาใจใส่ สั่งสอนอบรมให้เด็กได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา อันเป็นหนทางแห่งการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเอง รวมทั้งนำพาสังคมประเทศชาติ ก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง เทศบาลนครพิษณุโลก ตระหนักและให้ความสำคัญกับครู จึงได้จัดกิจรรมงานวันครู ประจำปี 2557ขึ้น โดยมีพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลกร่วมกิจกรรม จำนวน 250คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานครูรักและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครูตลอดจนตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ของครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติตนดีมีศักยภาพสูงขึ้น เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ ความสามัคคี และความเข้าใจอันดีระหว่างครูในสังกัดเทศบาล​และเพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ  สำหรับในปีนี้ได้กำหนดจัดให้มีกิจกรรมทางศาสนา เช่น พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ฯ พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ประกอบด้วยพิธีปฏิญาณตนการกล่าวคำระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณครูที่ได้รับคัดเลือกรางวัลต่างๆเช่น ครูผู้สอนดีเด่น ครูแสนดี จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของพนักงานครู จัดกิจกรรมเชื่อมความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา เช่น กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้านวิชาการ    จัดผ้าป่ามอบให้เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก/ทีมข่าว พิดโลกนิวส์ รายงาน

ข่าวทีวีออนไลน์/เทศบาลนครพิษณุโลกจัดงานวันครู ประจำปี 2557

 

Comments

comments

Comments are closed.