อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการปัจฉิมนิเทศพร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

07

 

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการปัจฉิมนิเทศพร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 28 มีนาคม 2562 ที่โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนจบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 49 คน และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 60 คน รวมทั้งสิ้น 109 คน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและมีความผูกผันต่อสถานศึกษา คณะครู เพื่อน รุ่นพี่ และรุ่นน้องต่อไป ตลอดจนเพื่อกระตุ้นเตือนให้นักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในแต่ละปีได้ตระหนักและมีการเตรียมตนให้พร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือเริ่มต้นการประกอบอาชีพต่อไป.

Comments

comments

Comments are closed.