เทศบาลนครพิษณุโลกมอบผ้าห่มให้แก่ผู้ยากไร้และผู้สูงอายุในชุมชน

13 14 15 16 17 18

 

 

เทศบาลนครพิษณุโลกมอบผ้าห่มให้แก่ผู้ยากไร้และผู้สูงอายุในชุมชน

       เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนเทศบาล 4  เทศบาลนครพิษณุโลกจัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว ให้แก่ผู้ยากไร้ในชุมชน โซน 1 และโซน 4 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวพร้อมทั้งผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการที่ด้อยโอกาสทางสังคมในเขตชุมชนเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปี 2557 รวมทั้งสิ้น 1,700 ผืน และในช่วงบ่ายวันเดียวกันมอบผ้าห่มให้ชุมชน โซน 2 และโซน 3  ณ วัดหนองบัว  นายบุญทรง  แทนธานี  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า เทศบาลนครพิษณุโลกเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนในด้านต่างๆ และพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครพิษณุโลก  โดยเฉพาะผู้ยากจนที่ประสบความเดือดร้อนและภัยพิบัติต่างๆ   และเนื่องด้วยขณะนี้อากาศเริ่มหนาวเย็นลงและคาดว่าจะหนาวเย็นต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ทำให้มีผู้ที่ยากไร้ขาดแคลนผ้าห่มกันหนาวเป็นจำนวนมาก  เทศบาลนครพิษณุโลกจึงจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาภัยหนาว เพื่อเตรียมการป้องกันและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก  พร้อมทั้งจัดโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหนาว โดยจัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว ให้แก่ผู้ที่ยากจนในชุมชน   ทั้งนี้เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน และประสบภัยหนาว โดยมีการสำรวจและคัดเลือกผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเทศบาลนครพิษณุโลกดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่ประชาชน และแสดงให้เห็นว่าเทศบาลนครพิษณุโลกไม่ทอดทิ้งในยามที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว    และต้องการความช่วยเหลือ  ให้ติดต่อได้ที่ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาภัยหนาว ตั้งอยู่ ณ กองสวัสดิการสังคม สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก (แห่งใหม่)  โทรศัพท์ 055-9833221-30  ต่อ 122/ภาพ-ข่าว โสภี ทุมลา รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.