การแสดงจุดยืนของกองทัพภาคที่ 3 (มีคลิปข่าว)

05

 

การแสดงจุดยืนของกองทัพภาคที่ 3
วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 11.50 น   ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 แถลงข่าวภารกิจสำคัญของ กองทัพภาคที่ 3

 

 

 

โดยกองทัพภาคที่ 3 จะดำรงไว้ซึ่งอธิปไตย ความมั่นคงของชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์และ กองทัพภาคที่ 3 เป็นองค์กรทหารอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีมีความพร้อม ในการช่วยเหลือประเทศชาติและประชาชน ในยามวิกฤติทุกเหตุการณ์ โดยจะเห็นได้จากการปราบปรามยาเสพติด การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ภาคเหนือ ณ ปัจจุบัน ที่กองทัพภาคที่ 3 ได้เข้าร่วมกับทุกภาคส่วนราชการในการดำเนินการ ที่ขายของอาการให้ดีขึ้นตามลำดับ
พร้อมทั้งกองทัพภาคที่ 3 ขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่าน ได้ร่วมกันสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองด้วยการไต่ตรอง มีสติ มีวิจารณญาณบนพื้นฐานข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายเพื่อให้เกิดความสงบสุขร่วมกันในสังคมไทย กองทัพภาคที่ 3 จะทดสอบไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า และสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนทุกท่านได้ร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่มีต่อคุณูปการสังคมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  /  ทีมข่าวพิดโลกนิวส์  รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.