เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานพิธีปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนรุ่นที่ 22 ประจำปี 2562

07

 

เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานพิธีปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนรุ่นที่ 22 ประจำปี 2562
วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พระศรีรัตนมุนี ,ดร. เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 22 ประจำปี 2562 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เนื่องจากสถานการบ้านเมืองในปัจจุบันประสบปัญหาต่างๆมากมาย เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น ซึ่งมีสาเหตุสำคัญจากการขาดศีล 5 ขาดคุณธรรม จริยธรรม ของคนในสังคม ด้วยสังคมไทยในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมที่หลากหลาย จนทำให้บทบาทวิถีสังคมไทยมีปัญหา ซึ่งส่งผลกระทบต่อเยาวชนของชาติโดยตรง จากปัญหาดังกล่าวเพื่อเป็นการพัฒนาเยาวชนไทยอันเป็นทรัพยากรของชาติ ไว้ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้อย่างเป็นปกติสุขจึงจำเป็นต้องนำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาหล่อหลอมเยาวชนไทย ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่ดีและมีคุณภาพของชาติ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จึงร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม จังหวัดพิษณุโลก น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ จึงได้จัดกิจกรรมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 22 ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 10 เมษายน 2562

Comments

comments

Comments are closed.